foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rodzina zastępcza to prawdziwy dom dla dzieci, którymi – z różnych powodów – nie mogą się opiekować rodzice biologiczni, rodzina zastępcza to po prostu szczęśliwa rodzina, w której wychowują się szczęśliwe dzieci. Chcesz podarować dziecku uśmiech? Dołącz do nich, zostań rodzicem zastępczym!Menu:

Jak dojechać:


ZOSTAŃ RODZINĄ POMOCOWĄ

Organizator Pieczy Zastepczej i Wspierania Rodziny w Zamościu serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną pomocową.

 

KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi, piecza zastępcza nad małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

  1. Rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
  2. Małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.


ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ

Rodzinie pomocowej przysługują świadczenia, jakie otrzymuje na dziecko rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu małoletniego w danej rodzinie pomocowej. Ponadto, za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby  niepozostającej w związku małżeńskim, świadczenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej wynosi 20 % kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 2000 zł.


JAK ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Aby zostać rodziną pomocową należy zgłosić się do Organizatora Pieczy Zastepczej i Wspierania Rodziny w Zamościu. Szczegółowe informacje uzyskać można również pod numerem telefonu i adresem e-mail: